Ï Ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò óôéò åñãáóßåò ôïõ Ýêôáêôïõ Åõñùðáúêïý Óõìâïõëßïõ ìå áíôéêåßìåíï ôï ÐïëõåôÝò Äçìïóéïíïìéêü Ðëáßóéï ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò ãéá ôçí ðåñßïäï 2021-2027, ôçí ÐÝìðôç 20 Öåâñïõáñßïõ 2020.
(EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)
Turkish foreign minister Mevlut Cavusoglu

Ψυχολογικός πόλεμος από Ερντογάν: Μιλά για ελληνική υποχώρηση στην Ανατολική Μεσόγειο

Να διαμορφώσει σκηνικό αποδοχής της πολιτικής του, επιχείρησε ο Ταγίπ Ερντογάν, ενώπιον της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, επικαλούμενος τον δήθεν συμβιβασμό της...

σελίδα 1 από 122 1 2 122

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

*Εγγραφόμενοι στο site αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.