Ï Ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò óôéò åñãáóßåò ôïõ Ýêôáêôïõ Åõñùðáúêïý Óõìâïõëßïõ ìå áíôéêåßìåíï ôï ÐïëõåôÝò Äçìïóéïíïìéêü Ðëáßóéï ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò ãéá ôçí ðåñßïäï 2021-2027, ôçí ÐÝìðôç 20 Öåâñïõáñßïõ 2020.
(EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)
Turkish foreign minister Mevlut Cavusoglu

Ετικέτα: Πακιστάν

Ο Τραμπ βιάζεται να φύγει κι’ απ το Αφγανιστάν, τι συμφώνησαν ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία και Πακιστάν

Την αναβάθμιση του ρόλου της Κίνας στη διαδικασία συμβιβασμού και μετάβασης στο Αφγανιστάν καταδεικνύει το τελευταίο κοινό ανακοινωθέν ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας και Πακιστάν μετά από τον τέταρτο γύρο της διαβούλευσης ...

Η Ινδία έπαθε Κίνα, προσαρτά το Κασμίρ λόγω… hard Brexit!

Η Ινδία, υπό τον ινδουιστή-εθνικιστή πρωθυπουργό Ναρέντα Μόντι, που μόλις επανεξελέγη, ανακοίνωσε την μονομερή απόφασή της άρει το ειδικό καθεστώς αυτονομίας του Κασμίρ, προκαλώντας νέα ένταση στις εύθραυστες σχέσεις με ...

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

*Εγγραφόμενοι στο site αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.