Ï Ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò óôéò åñãáóßåò ôïõ Ýêôáêôïõ Åõñùðáúêïý Óõìâïõëßïõ ìå áíôéêåßìåíï ôï ÐïëõåôÝò Äçìïóéïíïìéêü Ðëáßóéï ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò ãéá ôçí ðåñßïäï 2021-2027, ôçí ÐÝìðôç 20 Öåâñïõáñßïõ 2020.
(EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)
Turkish foreign minister Mevlut Cavusoglu

Ετικέτα: Κάρι Λαμ

Χονγκ-Κονγκ: Σχέδιο 2+1 σημείων για να τελειώσουν οι διαδηλώσεις

Πολυεπίπεδες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της πλήρους αποσόβησης της κρίσης στο Χονγκ Κονγκ αναλαμβάνουν από την κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη, καθώς η πίεση από το Πεκίνο έχει κλιμακωθεί, με νέες φήμες ...

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

*Εγγραφόμενοι στο site αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.