Ï Ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò óôéò åñãáóßåò ôïõ Ýêôáêôïõ Åõñùðáúêïý Óõìâïõëßïõ ìå áíôéêåßìåíï ôï ÐïëõåôÝò Äçìïóéïíïìéêü Ðëáßóéï ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò ãéá ôçí ðåñßïäï 2021-2027, ôçí ÐÝìðôç 20 Öåâñïõáñßïõ 2020.
(EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)
Turkish foreign minister Mevlut Cavusoglu

Ετικέτα: διακρατικό χρέος

Δανεισμός: Το κινεζικό μακρύ χέρι-Ποιές χώρες έχει στο τσεπάκι του το Πεκίνο

Αν και σε μεγάλο μέρος του κόσμου το χρέος των χωρών βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών επενδυτών και διέπεται από το σύστημα των αγορών, αυτό δεν ισχύει σε πολλές περιπτώσεις λόγω ...

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

*Εγγραφόμενοι στο site αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.