Ï Ðñùèõðïõñãüò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò óôéò åñãáóßåò ôïõ Ýêôáêôïõ Åõñùðáúêïý Óõìâïõëßïõ ìå áíôéêåßìåíï ôï ÐïëõåôÝò Äçìïóéïíïìéêü Ðëáßóéï ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò ãéá ôçí ðåñßïäï 2021-2027, ôçí ÐÝìðôç 20 Öåâñïõáñßïõ 2020.
(EUROKINISSI/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÐÑÙÈÕÐÏÕÑÃÏÕ/ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÐÁÐÁÌÇÔÓÏÓ)
Turkish foreign minister Mevlut Cavusoglu
Χρύσα Βουλγαρίδου

Χρύσα Βουλγαρίδου

Director of Data Analysis του crisismonitor.gr και επικεφαλής της Crisis Labs, ασχολείται με την τεκμηρίωση οικονομικών και επιχειρηματικών μοντέλων και τη διαχείριση ρίσκου στις αγορές.
Μαθηματικός, με μεταπτυχιακό σε πρακτικές αναγνώρισης και διαχείριση επιχειρησιακού κινδύνου και υποψήφια διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας.
"Οι αγορές είναι ζωντανοί οργανισμοί και αντιδρούν στην επιβολή"

Τεχνική Ανάλυση: Τα κρίσιμα σημεία για NYSE, Dow, Dax, ΓΔ, χρυσό, περέλαιο, ευρώ και μετοχές

Σε κρίσιμα σημεία βρίσκονται τόσο το ελληνικό όσο και κύρια διεθνή Χρηματιστήρια και εμπορεύματα, καθώς σειρά πολιτικών, γεωπολιτικών και οικονομικών...

σελίδα 1 από 5 1 2 5

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

*Εγγραφόμενοι στο site αποδέχεστε την Πολιτική Απορρήτου.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.